OTF2 logo

Latest OTF2 tarballs

master

Commit Commit date Tarball md5sum Documentation
89707ab0 Fri Nov 27 21:32:54 UTC 2020 sources.89707ab0.tar.gz (5 MB) b0b407d16696fb0309492fb36db2b320 html pdf
python
bc63998c Wed Nov 25 16:32:12 UTC 2020 sources.bc63998c.tar.gz (5 MB) 91f8efeb223788dfb938aafb204a97c6 html pdf
python
3945c772 Wed Nov 25 09:28:43 UTC 2020 sources.3945c772.tar.gz (5 MB) e873629254388278bf6e69dca91e0844 html pdf
python